rib.gg
2
-
1
Best of 3
October 20, 2021
10:30 am
All Maps
OnlyFriends12
#1 Ascent
14Reckoning Esports
OnlyFriends13
#2 Haven
11Reckoning Esports
OnlyFriends13
#3 Breeze
7Reckoning Esports
OnlyFriends
OnlyFriends
PlayerACS
K
D
A
+/-KDADRFKFD+/-ClutchesHS%
Naivejester
KilljoyCypherViper
249
59
50
14
+91.18163129+30 / 532
sp5ZZZZZ
Jett
240
60
42
10
+181.43178910-11 / 940
CruiserGOD
Sova
196
46
43
18
+31.071553303 / 1123
Kev
KAY/OReynaSkye
186
47
55
14
-80.8512587+10 / 324
GauRanG
AstraSage
169
46
47
21
-10.9811354+11 / 733
tryst
KilljoyCypher
322
77
49
12
+281.5720583+53 / 1323
ayaNq
Jett
227
55
53
7
+21.041381513+20 / 921
BondF
Skye
175
43
56
11
-130.7711718-70 / 427
JuveNN
Sova
164
38
49
24
-110.7811257-21 / 826
Sukuna
AstraViper
109
24
51
21
-270.478046-20 / 819